Stichting Dierenasiel Breda e.o.

ALGEMENE VOORWAARDEN HONDEN- en KATTENPENSION BREDA

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Pension: Honden- en kattenpension van Stichting Dierenasiel Breda en haar medewerkers die als werkzaamheden het tijdelijk huisvesten en verzorgen van gasthonden en -katten hebben.

Klant: een natuurlijk persoon die de eigenaar is, of deze vertegenwoordigt, van een gasthond of –kat, waarvoor een pensionovereenkomst wordt of is getekend met het pension.

Gasthond of -kat: de hond of kat waarop de pensionovereenkomst betrekking heeft.

Pensionovereenkomst: de overeenkomst tussen de klant en het pension, waarbij het pension zich verplicht de gasthond of -kat gedurende een bepaalde periode (pensionperiode) te huisvesten en te verzorgen tegen een door de klant te betalen prijs onder de in de pensionovereenkomst vastgelegde voorwaarden.

Huisvesting/Huisvesten: het tijdelijk ter beschikking stellen van een adequate ruimte ten behoeve van het verblijf met verzorging van de gasthond of -kat.

Verzorging: de door het pension uit te voeren werkzaamheden gedurende de pensionperiode ten behoeve van het welzijn van de gasthond of -kat.

Reservering: de afspraak tussen het pension en de klant om de gasthond of -kat  gedurende een tijdelijke periode huisvesting te verlenen en te verzorgen in het pension. Dit volgens de afspraken vastgelegd in een afgesloten pensionovereenkomst.

Asieldierenarts: de aan het dierenasiel Breda verbonden dierenarts of diens vervanger.

Vaccinatie: de op het moment van de pensionovereenkomst geldende vaccinatie-verplichtingen waaraan de klant moet voldoen.

Werkdag: maandag t/m zaterdag. Algemene erkende feestdagen tellen niet als werkdag.

Artikel 2 – Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen het pension en de klant voor zover deze betrekking hebben op het tijdelijk huisvesten en verzorgen van een gasthond of -kat.

Artikel 3 – Gang van zaken voorafgaand aan het huisvesten

Het pension stelt de klant in de gelegenheid de tijdelijke huisvesting voor de gasthond of -kat vooraf te bekijken.Als de gasthond het pension niet kent kan er vooraf een kennismaking plaats  vinden tussen het pension en de gasthond. Indien het pension het nodig acht volgt er een wendag om na te gaan of het pension de gasthond tijdelijk wil/kan huisvesten. Indien het pension de gasthond of -kat niet geschikt acht voor huisvesting in het pension is zij gerechtigd van huisvesting van de gasthond of -kat af te zien.

Artikel 4 – Het aanbod van het pension

Iedere door het pension gedane reservering gaat in op het moment dat de klant 50% van de totale verblijfskosten heeft voldaan.

Artikel 5 – De pensionovereenkomst

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van het pension door de klant. Uiterlijk op de dag van aankomst van de gasthond of -kat ondertekent de klant de pensionovereenkomst. De pensionovereenkomst wordt geacht correct te zijn nagekomen door het pension als de klant geen schriftelijk bezwaar of klacht heeft ingediend bij het pension binnen tien dagen na afloop van de pensionperiode.

Artikel 6 – De prijs en prijswijzigingen

De prijs die de klant moet betalen staat in de pensionovereenkomst. De prijs is inclusief de verschuldigde BTW en bevat de kosten voor huisvesting, verzorging en voer. Als de klant zelf (dieet) voer meebrengt geeft dit geen korting op de prijs. Prijswijzigingen die optreden tussen het sluiten van de pensionovereenkomst en het moment waarop de dienst wordt geleverd zijn niet van invloed op de pensionovereenkomst. Dit geldt niet voor prijswijzigingen die voortvloeien uit de wet, zoals verhoging van de BTW. Wordt de overeenkomst aansluitend verlengd dan blijft de dagvergoeding gelijk aan de dagvergoeding in de oorspronkelijke pensionovereenkomst.

Artikel 7 – De betaling

De betaling van de pensionprijs vindt voor 50% plaats bij reservering. De overige 50% vindt plaats bij aanvang van de pensionperiode. Betaling kan geschieden door contante betaling of PIN betaling aan de balie. Betaling per PIN heeft de voorkeur. Vervroegd ophalen van de gasthond of –kat geeft geen recht op gedeeltelijk teruggaaf van de prijs genoemd in de pensionovereenkomst, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

Artikel 8 – Niet tijdige betaling

De klant is in verzuim vanaf het verstrijken van de afgesproken betalingsdatum. Het

pension stuurt een betalingsherinnering en stelt de klant in de gelegenheid om binnen14 dagen te betalen. Na het verstrijken van de termijn van de betalingsherinnering kan tot inschakeling van een incassobureau worden overgegaan. De kosten zijn voor rekening van de klant. Het pension mag rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn. De rente is gelijk aan de wettelijke rente.

Artikel 9 – De annuleringsregeling

Bij annulering van de pensionovereenkomst door de klant gelden voor de klant de volgende betalingsverplichtingen: indien de annulering wordt gedaan korter dan 1 maand vóór het ingaan van de overeenkomst betaalt de klant 50% van de pensionprijs
Uitzondering hierop is het overlijden van het gastdier. De klant toont dit aan d.m.v. een bewijsstuk van een dierenarts betreffende het overleden dier. Het overlijden van het gastdier moet binnen een week aan het pension zijn gemeld om recht te hebben op kwijtschelding van de pensionprijs. Indien de klant zonder enig bericht het gastdier niet aanbiedt bij aanvangsdatum van de pensionovereenkomst dan is het pension gerechtigd om 100% van de in de pensionovereenkomst genoemde prijs te factureren.

Artikel 10 – Rechten en plichten van het pension

Het pension verplicht zich conform de afgesloten pensionovereenkomst gedurende de afgesproken periode de overeengekomen verzorging en huisvesting te verlenen op een wijze, zoals een vakbekwaam pension betaamt. Het pension zal zoveel mogelijk rekening houden met de individuele wensen van de klant ten aanzien van de huisvesting en verzorging van de gasthond of -kat.
Voor zover die wensen afwijken van de gebruikelijke gang van zaken, worden deze schriftelijk vastgelegd en ter kennis gebracht van een ieder die betrokken is bij de huisvesting en verzorging van de gasthond of -kat. Het pension mag zonder opgaaf van redenen een klant weigeren een aanbod te doen om een gasthond of -kat te huisvesten.

Het pension mag de gasthond of -kat bij aanvang van de pensionperiode weigeren op te nemen als de vaccinatie onvoldoende is, omdat de gasthond ziek of slecht verzorgd is, of de algemene conditie zwak is. Het pension zal de klant informeren over hun waarnemingen of bijzonderheden met betrekking tot de gasthond of -kat gedurende de pensionperiode. Het pension informeert de klant als zij deze gasthond of -kat in de toekomst niet meer willen en zullen huisvesten.

Artikel 11 – Verantwoordelijkheden en plichten klant

De klant is verplicht aan het pension alle informatie te verstrekken die in het belang is van goede en verantwoorde huisvesting en verzorging van de gasthond of -kat. De klant verstrekt het pension de gegevens van een contactpersoon die namens hem beslissingen kan nemen over de gasthond of -kat als de klant zelf verwacht voor langere tijd afwezig te zullen zijn.

De klant is verplicht het bewijs af te geven dat de gasthond of -kat de vereiste vaccinaties heeft ondergaan. De klant is aansprakelijk voor de gevolgen van gebrekkige of onjuiste gegevensverstrekking over de gasthond of -kat. De klant houdt zich aan de vastgestelde openingstijden van het pension.

Artikel 12- Ongevallen met of ziekte van de gasthond.

De klant neemt bij deze kennis van het feit dat er ondanks zorgvuldig handelen van het pension bijtincidenten voorkomen. De klant kan het pension niet aansprakelijk stellen voor enige kosten voortvloeiend uit de gevolgen van een eventueel vechtpartij of bijtincident omdat de klant op de hoogte is van de risico’s van het groepsgedrag bij honden.

De klant machtigt hierbij het pension om bij ziekte (of bij redelijke vermoeden daarvan) of bij een ongeval met de gasthond of -kat de asieldierenarts te consulteren. Het pension zal al die maatregelen nemen die passen bij de gegeven situatie. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de klant. Wanneer blijkt dat voor het herstelproces van de gasthond kostbare veterinaire maatregelen nodig zijn wordt dit gemeld aan de klant of aan diens contactpersoon. De klant bepaalt het vervolgtraject en betaalt de bijbehorende kosten.Indien dit contact vertragend werkt in de behandeling van de gasthond kan dit het pension niet worden toegerekend. Het pension kan, op advies van de asieldierenarts, kalmerende of andere medicatie toedienen. Het pension kan de gasthond of -kat overbrengen naar de ziekenboeg van het pension. Het pension informeert de klant bij beëindiging van de pensionovereenkomst over de ziekte van de gasthond of -kat en de bijbehorende behandeling.

Artikel 13 – Overlijden van de gasthond of -kat

Het pension informeert de klant of diens contactpersoon zo snel mogelijk over het overlijden van het gastdier. Het pension bewaart het stoffelijk overschot op verzoek van de klant tot een overeengekomen datum. Als de klant het stoffelijk overschot niet heeft opgehaald op de overeengekomen datum dan wordt het stoffelijk overschot, op kosten van de klant, aangeboden voor destructie. De klant kan het pension vragen om sectie op de gasthond of -kat te laten verrichten. De klant bepaalt welke dierenarts de sectie uitvoert en betaalt tevens de kosten van de sectie. De klant kan het pension vragen het stoffelijk overschot te laten cremeren of te begraven. Alle hiervoor gemaakte kosten zijn voor de klant. Bij overlijden van de gasthond of -kat wordt de pensionovereenkomst beschouwd als te zijn beëindigd op de dag van overlijden van de gasthond of -kat. De klant betaalt de overeenkomstige pensionprijs.

Artikel 14 – Gevolgen van het niet nakomen van de pensionovereenkomst

Indien de klant zonder enig bericht de gasthond of –kat niet aanbiedt bij aanvangsdatum van de pensionovereenkomst dan is het pension niet verplicht de gereserveerde ruimte nog langer voor de klant beschikbaar te houden. Indien de klant na afloop van de pensionovereenkomst de gasthond of -kat niet komt ophalen, zal het pension de klant, of diens contactpersoon schriftelijk aanmanen de gasthond of -kat op te halen. Indien de gasthond of -kat niet binnen de in de aanmaning genoemde termijn van de schriftelijke aanmaning is opgehaald, dan draagt het pension het dier over aan het dierenasiel Breda. 
De klant is gehouden de volledige pensionprijs (pensionovereenkomst + verlenging) te betalen vermeerderd met de opnamekosten van het dierenasiel.

Artikel 15 – Aansprakelijkheid

Het pension is niet aansprakelijk voor indirecte schade die door de klant geleden wordt. Voor directe schade is het pension slechts aansprakelijk indien de schade wordt veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van het pension. Het pension is niet aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door ingeschakelde hulppersonen of derden bij de uitvoering van de pensionovereenkomst. Het pension is niet aansprakelijk voor vernieling of zoekraken van door de klant meegebrachte dekens, speeltjes, mand etc. van de gasthond of -kat. Deze worden niet vergoed door het pension. Het pension is niet aansprakelijk als de gasthond of -kat tijdens de pensionperiode zwanger wordt. De klant is tegenover het pension aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van onaangepast, agressief of afwijkend gedrag of overdraagbare ziektes van de gasthond of -kat. De klant vrijwaart het pension voor aanspraken van derden met betrekking tot schade die door de gasthond of -kat is veroorzaakt.

Artikel 16 – Klachtenprocedure

Een klacht kan schriftelijk worden ingediend bij het pension en wordt behandeld volgens de voorgeschreven procedure door het bestuur van de stichting.

Artikel 17 – Afwijkingen van de algemene voorwaarden

Individuele afwijkingen worden schriftelijk vastgelegd tussen het pension en de klant.

Artikel 18 – Wijzigingen van de algemene voorwaarden

Het bestuur van St. Dierenasiel Breda kan deze algemene voorwaarden wijzigingen.

Artikel 19 – Rechts- en forumkeuze

Op de pensionovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.Eventuele geschillen zullen aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter in het arrondissement Breda.